Leo Magazine - шаблон joomla Окна
bài viết được lọc theo ngày: Thứ hai, 13 Tháng 3 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai số liệu

dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thành phố thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-SYT ngày 27/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn; về việc giao dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (theo phụ biểu chi tiết đính kèm).

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng, phó Khoa, Phòng, Trạm và các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTYT ngày      / 03 /2023 của Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm )

ĐVT: Đồng

TT

Nội dung

Dự toán được giao

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

(QHNS: 1033590)

BQL DA Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét

(QHNS: 1131121)

I

THU SỰ NGHIỆP

16.000.000.000

 

1

Các khoản thu

16.000.000.000

 

 

Dịch vụ khám chữa bệnh

15.830.000.000

 

 

Dịch vụ Y tế dự phòng

 50.000.000

 

 

Thu dịch vụ khác

120.000.000 

 

2

Chi từ nguồn thu sự nghiệp để lại

15.997.000.000

 

3

Số kinh phí nộp NSNN

3.000.000

 

4

Giao trích cải cách tiền lương theo quy định

450.000.000

 

II

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

14.916.000.000

57.800.000

1

Hoạt động Y tế dự phòng

10.627.000.000

57.800.000

1.1

Kinh phí thường xuyên hệ dự phòng

2.863.000.000

 

1.2

Kinh phí thường xuyên hệ xã, phường

6.643.000.000

 

1.3

Kinh phí không thường xuyên

1.121.000.000

57.800.000

 

KP phụ cấp YTTB, VTTH trong túi YTTB, hỗ trợ xăng xe cho YTTN

1.041.000.000

 

 

KP sửa chữa trang thiết bị y tế

80.000.000

 

2

Hoạt động khám chữa bệnh

3.731.000.000

 

 

Kinh phí thường xuyên

3.731.000.000

 

3

Hoạt động Y tế khác

20.000.000

 

 

Kinh phí không thường xuyên (KP phòng chống cháy nổ)

20.000.000

 

4

Hoạt động dân số

470.000.000

 

 

Kinh phí thường xuyên

470.000.000

 

5

Đảm bảo xã hội

68.000.000

 

 

Kinh phí không thường xuyên (KP hỗ trợ phụ nữ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số)

68.000.000

 

Liên kết WebsiteTrang thông tin điện tử

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Bản quyền thuộc về Trung tâm y tế huyện Pác Nặm

Xây dựng và phát triển bởi Sỏ Y tế tỉnh Bắc Kạn

Comments

Hình ảnh đơn vị

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow